WEDSTRIJDREGLEMENT ‘Zomeractie Hoorcentrum Norman’

 

ARTIKEL 1 – ORGANISATOR

Nicolas Norman BV, met zetel te Hoekstraat 86, 9080 Zeveneken, België (hierna “Hoorcentrum Norman”), organiseert een wedstrijd van 12 uur op 01/07/2023 tot en middernacht op 31/08/2023 via Zomeractie Hoorcentrum Norman (hierna “wedstrijd”).

 

ARTIKEL 2: ALGEMENE VOORWAARDEN van de WEDSTRIJD.

Door het deelnemen aan de wedstrijd aanvaard de deelnemer dit wedstrijdreglement en verklaart hij zich akkoord met de wedstrijdvoorwaarden.

 

Artikel 2-1: Verloop van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van 12 uur op 01/07/2023 tot en middernacht op 31/08/2023. Deelnemers aan de wedstrijd dienen een afspraak te maken voor een gratis hoortest bij Hoorcentrum Norman. De afspraak moet plaatsgevonden hebben voor 1 september 2023. De afspraak geldt als deelname voor de Zomeractie van Hoorcentrum Norman. Één van de deelnemers maakt zo kan op het winnen van een waardebon van 300 euro (BTW incl.) voor een diner voor 2 personen in d’Oude Pastorie te Hijfte-Center 40, 9080 Lochristi.  

 

Artikel 2-2: Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle personen woonachtig in België, met uitzondering van de volgende personen:

  • Personeelsleden van Nicolas Norman BV en geaffilieerde ondernemingen,
    • Alle mensen die hebben deelgenomen aan de organisatie van de wedstrijd,
    • Naaste familieleden en familieleden tot de tweede graad van bovengenoemde personen.

Elke deelnemer mag slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd. Dubbele deelnames zullen gefilterd worden op basis van naam en achternaam. Slechts 1 deelname wordt dan weerhouden. Nicolas Norman BV behoudt zich het expliciete recht voor om een deelnemer niet toe te laten, ingeval er niet wordt beantwoord aan de hierboven gespecificeerde voorwaarden of indien er een fout ontdekt werd die wijst op mechanisch, elektronisch of ander misbruik van het tellingssysteem. Er wordt een eerlijke deelname gevraagd, zonder misbruik van de wedstrijd.

De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Deelnemers tot 18 jaar zijn verondersteld over nadrukkelijke toestemming van een van hun ouders te beschikken om deel te nemen aan de wedstrijd. Is de deelnemer in kwestie minderjarig, dan gaat Nicolas Norman BV uit van de veronderstelling dat de toestemming van de ouders werd verkregen. Als de minderjarige geen geldig bewijs van toestemming van een van beide ouders kan voorleggen, kan Nicolas Norman BV zijn deelname aan de wedstrijd te allen tijde weigeren.

 

Artikel 2-3: Hoe deelnemen?

Maak een afspraak voor een gratis hoortest bij Hoorcentrum Norman die plaatsvindt voor 1 september 2023.

 

Artikel 2-4: Omschrijving van de prijs

In totaal wordt er 1 prijs toegekend: een cadeaubon ter waarde van 300 euro (incl. BTW) voor een diner voor 2 personen in restaurant d’Oude Pastorie te Hijfte-Center 40, 9080 Lochristi. Deze cadeaubon is geldig tot en met 31 december 2023.

 

Artikel 2-5: Toekenningsmethode van de prijs

Na het aflopen van de wedstrijd worden de winnaars binnen 7 kalenderdagen gecontacteerd via telefoon. Bij niet opnemen zal er een bericht worden ingesproken. Als de winnaar niet reageert binnen 7 kalenderdagen, vervalt zijn recht op de prijs en zal de eerstvolgende winnaar op dezelfde wijze gecontacteerd worden.

 

ARTIKEL 3 – EERBIEDIGING VAN HET REGLEMENT

Deelname aan de wedstrijd veronderstelt volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavig reglement. Enige onnauwkeurigheid of foute vermelding of fraude leidt tot de schrapping van de deelnemer. Vragen met betrekking tot de interpretatie van dit reglement worden discretionair door Nicolas Norman BV in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behandeld. Er worden geen klachten over de wedstrijd meer in ontvangst genomen na een periode van 10 dagen na afloop van de wedstrijd.

 

ARTIKEL 4 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Nicolas Norman BV is gerechtigd om het reglement aan te passen of de wedstrijd te annuleren in geval van wijzigende omstandigheden buiten haar wil om of in geval van overmacht, in welk geval publicatie van het gewijzigde reglement op de website https://audioloog.be/ voldoende kennisgeving aan de deelnemers inhoudt. In geen enkel geval kan Nicolas Norman BV aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de prijs. De prijs kan niet worden ingeruild voor geld of anderszins. Deze wedstrijd wordt beheerst door Belgisch recht.

 

Facebook, Instagram en de Nationale Loterij zijn geen organisator van de wedstrijd en kunnen bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld door de deelnemers van de wedstrijd. Alle betwistingen of klachten met betrekking tot de wedstrijd dienen uitsluitend te worden gericht aan Nicolas BV.

 

ARTIKEL 5 – PERSOONSGEGEVENS

In het kader van deze wedstrijd worden uw persoonsgegevens verwerkt om u op de hoogte te houden over het verloop van de wedstrijd (gerechtvaardigd belang). De winnaar(s) van de wedstrijd worden gecontacteerd binnen 7 kalenderdagen na afloop van de wedstrijd. Als deze niet reageert binnen 7 kalenderdagen zal een volgende winnaar worden gecontacteerd. De persoonsgegevens van alle deelnemers worden de dag van het uitreiken van de prijs vernietigd. Om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren of te verwijderen, kunt u een verzoek richten tot Nicolas Norman op het e-mailadres nicolas@orena.be of per post gericht aan: Nicolas Norman BV, met zetel te Hoekstraat 86, 9080 Zeveneken, België.